Tee edullinen ja vihreä sähkösopimus kanssamme

Vihreä Älyenergia Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 14.8.2023


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Vihreä Älyenergia Oy
Y-tunnus: 2693937-4
Käyntiosoite: Visiokatu 4 (Hermia 3), 33720 Tampere
Postiosoite: Visiokatu 4 (Hermia 3), 33720 Tampere
Puhelin: 029 1800088
Verkkopalvelu: www.vihreaenergia.com
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Rene Miettinen; puhelin: 029 1800088

Rekisterin nimi

Vihreä Älyenergia Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin: Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti: Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

Käyttökohteen tiedot

Laskutus ja maksuliikennetiedot

Muut tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

Analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.
Kaikki asiakkaiden kontaktit Vihreä Älyenergia Oy:n voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vihreä Älyenergia Oy:n asiakasrekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja Vihreä Älyenergia Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Sähkömarkkinalainsäädännön ja tätä täydentävien toimialan soveltamisohjeiden mukaisesti tietoja luovutetaan sähkökaupan muille osapuolille (sähkönmyyjä, jakeluverkon haltija) sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoratkaisusta vastaavalle rekisterinpitäjälle (Fingrid Datahub Oy) sähköisen sanomaliikenteen välityksellä. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Vihreä Älyenergia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Vihreä Älyenergia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Vihreä Älyenergia Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus:

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi

Vihreä Älyenergia Oy / Rene Miettinen
Postiosoite: Visiokatu 4, 33720 Tampere
Asiakaspalvelu: puh. 029 1800088 ma-pe klo 8-16