Kunnioitamme yksityisyyttäsi

Tietosuoja- ja evästeseloste

Vihreä Älyenergia Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2024

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Vihreä Älyenergia Oy
Y-tunnus: 2693937-4
Käyntiosoite: Visiokatu 4 (Hermia 3), 33720 Tampere
Postiosoite: Visiokatu 4 (Hermia 3), 33720 Tampere
Puhelin: 029 1800088
Verkkopalvelu: www.vihreaenergia.com
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Rene Miettinen; puhelin: 029 1800088

Rekisterin nimi

Vihreä Älyenergia Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen sekä
 • yllä mainittuja tarkoituksia varten tehty segmentointi ja profilointi

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 • sopimussuhteeseen Vihreä Älyenergia Oy:n ja rekisteröidyn välillä mm. silloin kun rekisteröity on solminut sähkösopimuksen Vihreä Älyenergia Oy:n kanssa
 • rekisteröidyn suostumukseen mm. silloin kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Vihreä Älyenergia Oy:n oikeutettuun etuun ja Vihreä Älyenergia Oy:n ja rekisteröidyn välillä olevaan asialliseen yhteyteen mm. silloin kun Vihreä Älyenergia Oy käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palveluidensa markkinointiin tai mainontaan taikka käsittelee tietoja Vihreä Älyenergia Oy:n sisällä
 • Vihreä Älyenergia Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun Vihreä Älyenergia Oy säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • juridinen vai fyysinen henkilö
 • kielikoodi
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • asumismuoto ja omistussuhde
 • käytön ajoitus
 • lämmitysmuoto
 • sähkön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta (tilastotieto)
 • pääsulakkeen koko
 • sähköliittymää koskevat tiedot

Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot maksuista

Muut tiedot

 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot asiakaspalveluun, kuten asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliset asiakaspuhelut
 • asiakkaiden tyytyväisyystiedot
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedot
 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

 • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla, tehdyt ostokset taikka haun suorittaminen
 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto
 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID
 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, onko asiakas klikannut hänelle lähetettyä sähköpostia
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

Analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.
Kaikki asiakkaiden kontaktoinnit Vihreä Älyenergia Oy:n kanssa voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vihreä Älyenergia Oy:n asiakasrekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja Vihreä Älyenergia Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Sähkömarkkinalainsäädännön ja tätä täydentävien toimialan soveltamisohjeiden mukaisesti tietoja luovutetaan sähkökaupan muille osapuolille (sähkönmyyjä, jakeluverkon haltija) sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoratkaisusta vastaavalle rekisterinpitäjälle (Fingrid Datahub Oy) sähköisen sanomaliikenteen välityksellä. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Vihreä Älyenergia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Vihreä Älyenergia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Vihreä Älyenergia Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä taikka vanhentuneen tiedon poistamista lähettämällä tätä koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna Vihreä Älyenergia Oy:lle, käymällä henkilökohtaisesti Vihreä Älyenergia Oy:n toimitiloissa taikka muuttamalla, täydentämällä tai poistamalla itse tietoja sovelluksessa
 • kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun taikka painamalla sähköisen viestin lopussa olevaa linkkiä
 • estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata sovelluksen tunnisteen mobiililaitteen asetuksista evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin
 • tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan  henkilötietolainsäädännön vastaisesti.
   

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi

Vihreä Älyenergia Oy / Rene Miettinen
Postiosoite: Visiokatu 4, 33720 Tampere
Asiakaspalvelu: puh. 029 1800088 ma-pe klo 8-16

Evästeseloste - vihreaenergia.fi

Kommentit ja lomakkeet

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle tai täyttävät lomakkeen, joka lähettävät meille, keräämme lomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Media

Mikäli lähetät meille kuvia tämän sivuston kautta, vältä sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Kuvien käsittelijä voi ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joissa EXIF GPS-tieto on mukana.

Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä, joista pääosa on sivuston käytettävyyden kannalta oleellisia. Lisäksi sivusto käyttää toimintojensa parantamiseen ja kävijätietojen seurantaan evästeitä. Markkinointiin käytettäviä evästeitä käytetään sivustolla, mikäli annat niiden käyttämiseen luvan evästeilmoituksessa. Jos jätät kommentin sivustolle tai lähetät meille viestin sivuston kautta, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kenelle jaamme tietosi

Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi. Emme jaa tietoja kolmansien osapuolien kanssa. Markkinointiin ja viestintään käytettyjä evästeitä käytetään niin vähän kuin mahdollista, emmekä luovuta henkilötietoja missään tapauksessa. Markkinoinnin ja viestinnän evästeet perustuvat käytettävien mainosympäristöjen evästekäytänteisiin, ja pyrimme välttämään kaikkia tarpeettomia evästeitä. Käytämme Googlen analytiikkapalveluja, Googlen markkinointialustoja, Metan mainosalustoja, LinkedIn-mainosjärjestelmää, ja Email Octopus -sähköpostialustaa. Sähköpostialusta sisältää samoja tietoja kuin asiakasrekisterimme, ja voit halutessasi kieltää tietojesi hyödyntämisen markkinointiin. Voimme kuitenkin käyttää tietoja sähkösopimuksiisi tai muihin tilauksiisi liittyvien asiakkuutta koskevien viestien lähettämiseen.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle, olet lähettänyt meille lomakkeella tai muulla ohjelmistolla viestejä tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne tietosi lähetetään

Vierailijoiden kommentteja ja lähetettyjen lomakkeiden tietoja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Valitse sähkösopimuksen tyyppi

VÄE Verraton – Pörssisähkö

Suosituin! Verraton pörssisähkö­sopimuksemme on asiakkaidemme suosikki, sillä sillä voi säästää parhaiten.

VÄE Vankka – Kiinteä, määräaikainen

Vakaa! Jos haluat sitoa sähkösi hinnan tietylle tasolle pidemmäksi aikaa, tämä sopimustyyppi on sinulle se oikea.

Pientuotanto Aurinkopaneeleilla

VÄE Osto – Pientuotannon ostosopimus

Myy meille! Tämä sopimus on sinulle, jos tuotat sähköä vaikkapa aurinko­paneeleilla, ja haluat myydä ylimääräisen sähkösi.
Missä käytät sähköä?

Omakotitalo tai paritalo

Vapaa-ajan asunto

Ajankohtaista

Mikä on vihreää energiaa ja miksi?
Sähkön arvonlisävero nousee 25,5%:een 1.9.2024 – miten se vaikuttaa?
Muutimme ilmettämme ja samalla uudistimme molemmat verkkosivumme